+46 8 400 240 00
Contact

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Aerowash AB (publ), org.nr 559053-2775, kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 30 december 2016 kl. 11:00 i Partner Fondkommissions lokaler med adress Biblioteksgatan 1 i Stockholm.

ANMÄLAN – RÄTT ATT DELTA.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 23 december 2016, dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman till bolaget senast onsdagen den 28 december 2016, helst före kl. 16:00.

Anmälan görs per post till AEROWASH AB, attention: Niklas Adler, Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm eller per e-post niklas.adler@aerowash.se. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav och namn på eventuellt medföljande biträde(n) (högst två).

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta före den 23 december 2016.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, krävs även en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling.  Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig enligt ovan.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Val av nya styrelseledamöter
 8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av nya styrelseledamöter (punkt 7)

Vid bolagsstämman är avsikten att framlägga förslag att välja en eller två nya styrelseledamöter i bolaget. Rekryteringsprocessen pågår alltjämt och namn på den eller de föreslagna ledamöterna kommer att presenteras senast vid bolagsstämman.

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Aerowash AB (publ), org.nr 559053-2775, kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 30 december 2016 kl. 11:00 i Partner Fondkommissions lokaler med adress Biblioteksgatan 1 i Stockholm.

ANMÄLAN – RÄTT ATT DELTA.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 23 december 2016, dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman till bolaget senast onsdagen den 28 december 2016, helst före kl. 16:00.

Anmälan görs per post till AEROWASH AB, attention: Niklas Adler, Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm eller per e-post niklas.adler@aerowash.se. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav och namn på eventuellt medföljande biträde(n) (högst två).

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta före den 23 december 2016.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, krävs även en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling.  Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig enligt ovan.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Val av nya styrelseledamöter
 8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av nya styrelseledamöter (punkt 7)

Vid bolagsstämman är avsikten att framlägga förslag att välja en eller två nya styrelseledamöter i bolaget. Rekryteringsprocessen pågår alltjämt och namn på den eller de föreslagna ledamöterna kommer att presenteras senast vid bolagsstämman.